Wijzigingen voor sportverenigingen n.a.v. Prinsjesdag

SportService Zwolle heeft overzichtelijk weergegeven welke wijzigingen er zijn na Prinsjesdag voor verenigingen. Hieronder zijn deze wijzigingen terug te vinden.

“Bouwen aan een hechte samenleving gaat iedereen in ons land aan. Vooropgesteld: er gaat veel goed. Nederland is een land van vrijwilligers, kerken en verenigingen, dat samenkomt rond bijzondere sportprestaties en op nationale feestdagen.”

Bovenstaand citaat komt uit de Troonrede van 17 september 2018. Nederland is het land van vrijwilligers, kerken en verenigingen. Ook dit jaar zijn er weer maatregelen die van invloed zijn op sportverenigingen. In deze nieuwsbrief is het belangrijkste Prinsjesdagnieuws voor sportverenigingen opgenomen. Wat betekenen de maatregelen die voortvloeien uit het Belastingplan 2019 en de andere onderdelen van de Miljoenennota 2019 in de praktijk? 

Maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd naar € 1.700,- 
Vanwege het grote maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk wil het kabinet de onbelaste vrijwilligersvergoeding per 1 januari met €200,- verhogen. Vrijwilligers kunnen daardoor een maximale onbelaste vergoeding krijgen van €170,- per maand en €1.700,- per kalenderjaar. Vrijwilligers kunnen op dit moment een maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding krijgen van €150,- per maand en €1.500,- per kalenderjaar. Over deze vergoeding zijn geen belasting en premies verschuldigd. 

Bron: redement.nl

Lage btw tarief van 6% gaat omhoog naar 9%
Het kabinet wil per 1 januari 2019 het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met de wijziging. Het is van belang dat organisaties zich in 2018 al voorbereiden op de tariefsverhoging. Het nieuwe tarief heeft impact op: de administratie, de prijzen van goederen en diensten en de facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang.

Offertes die in 2018 worden gemaakt voor goederen of diensten die 2019 worden geleverd, moeten uitgaan van een btw-tarief van 9%. Vindt een prestatie in 2019 plaats, maar is de betaling in 2018 voldaan? Dan geldt hiervoor het 6%-tarief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan concert- of seizoenkaarten die in 2018 worden betaald, terwijl de evenementen pas in 2019 plaatsvinden. Pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het 9%-tarief.   

Bron: belastingdienst.nl 

Kleine ondernemingsregeling ook voor sportverenigingen 
Het kabinet wil kleine ondernemers stimuleren en ondersteunen door de administratieve lasten voor deze ondernemers verminderen. Om dit te bereiken wordt de Kleine ondernemingsregeling (KOR) aangepast. De vrijstellingsregeling wordt vereenvoudigd, de grens verlegde en daarnaast wordt deze vrijstelling voor een bredere doelgroep beschikbaar.   

De nieuwe KOR wordt, naast voor natuurlijke personen, ook toegankelijk voor onder andere stichtingen, verenigingen en BV’s. Daarnaast wordt de omzetgrens verhoogd van €1.883 naar €20.000. Hiermee wordt de nieuwe KOR toegespitst op de beoogde doelgroep, namelijk (startende) ondernemers en ondernemers met een beperkte omzet. 

Bron: Belastingplan 2019 

87 miljoen euro beschikbaar voor subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
Met ingang van 2019 wordt de btw-sportvrijstelling ruimer geïnterpreteerd. Op dit moment houdt deze vrijstelling in dat verenigingen en stichtingen (organisaties zonder winstoogmerk) op bepaalde diensten richting leden geen btw hoeven te heffen. Dit om de sportdeelname te stimuleren. Het Europese Hof van Justitie heeft besloten dat de vrijstelling ook geldt voor diensten aan niet-leden en voor de algemene ter beschikkingstelling van de accommodatie. Dat leidt voor veel stichtingen en verenigingen tot een financieel nadeel. Een concreet gevolg van de wetswijziging is namelijk dat btw heffing op het ter beschikking stellen van de accommodatie, nu belast met het lage btw tarief van 6 procent (2018), komt te vervallen, maar ook dat clubs de btw op kosten van en investeringen in de accommodatie niet langer kunnen aftrekken. En bij dat laatste gaat het vrijwel altijd om 21 procent. 

Met ingang van 1 januari 2019 stelt het Ministerie van VWS jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar van 87 miljoen euro voor sportorganisaties. Ze komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. Zowel sportverenigingen, sportstichtingen als BV’s zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op deze subsidie. 

De Subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ is een compensatie voor het vervallen van de mogelijkheid om btw (veelal tegen 21%) te verrekenen en gaat in per 2019. Deze subsidie van 20% van de investering (= het ontwikkelen en in standhouden van sportaccommodaties) zorgt er in dat geval voor dat het financiële nadeel, als gevolg van het verdwijnen van die btw verrekenmogelijkheid, (grotendeels) wordt gecompenseerd. 

Daarbovenop is 15% (extra) subsidie mogelijk voor investeringen in energiebesparing/duurzame energieopwekking én voor investeringen in het toegankelijk maken van sportaccommodaties voor mensen met een beperking. Daar waar de btw verrekening eerder was voorbehouden aan (veelal daartoe speciaal opgerichte) sportstichtingen, staat de subsidieregeling ook open voor de sportverenigingen. Met deze regeling vervalt de Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) subsidieregeling per 1 januari 2019. 

Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’. 

Ketenregeling gaat weer van twee naar drie jaar 
De ketenregeling bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten er maximaal achter elkaar gesloten kunnen worden voordat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt door het nieuwe kabinet verlengd van twee naar drie jaar. De medewerker heeft óf na drie tijdelijke contracten, die samen niet meer dan drie jaar bedragen, óf na een duur van drie jaar recht op een vast contract. Als er tussen twee contracten een tussenpoos zit van 6 maanden staat de teller weer op nul. Deze tussenpoos blijft in principe hetzelfde.

Met deze maatregel wil minister Koolmees werkgevers de ruimte te geven voor flexibiliteit waar dat nodig is bij het aangaan van de arbeidsrelatie. Ook moet worden voorkomen dat flexwerkers onnodig snel hun baan verliezen.

Bron: PWnet

Overige wijzigingen: 

Regeling gratis VOG verruimd 
De regeling voor een gratis Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) gaat per 1 november 2018 veranderen. Op dit moment kunnen vrijwilligers die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG aanvragen. Valt een vrijwilliger niet binnen deze groep, dan moet hij betalen om een VOG aan te vragen. Per 1 november 2018 verruimt het kabinet de regeling voor een gratis VOG en kunnen alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie een gratis VOG krijgen. Het gaat dan om vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen. Daarnaast moet sprake zijn van een risicovolle situatie door bijvoorbeeld één-op-één huisbezoeken. Het is aan de organisatie om de afhankelijkheidssituatie te beargumenteren. 

De regeling voor een gratis VOG staat open voor alle organisaties. Het maakt dus niet uit of het gaat om een school, zorginstelling of sportvereniging. De enige voorwaarde is dat de organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast vervalt de voorwaarde dat een organisatie voor 70% uit vrijwilligers moet bestaan. Het aantal vrijwilligers moet de organisatie wel aangeven bij het aanvragen van een gratis VOG, maar het percentage vrijwilligers is niet langer meer een voorwaarde voor de regeling. 

Het blijft nog wel belangrijk dat de organisatie veiligheidsmaatregelen neemt om ongewenst gedrag te voorkomen. Het is dus nog steeds vereist dat de organisatie een plan heeft waarin de regels en richtlijnen staan over veilig vrijwilligerswerk. In het plan kunnen afspraken staan over een vertrouwenspersoon, goed aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers en de gedragsregels binnen de organisatie. De definitieve voorwaarden voor de VOG zijn te vinden op de website gratisvog.nl. 

Bron: rendement.nl 

Atletiekvereniging Astylos geeft looptraining!

Wil je fit de zomer in? Beginnen met hardlopen? Of jou techniek verbeteren? Goed nieuws want vanaf zaterdag 7 mei 2022 begint atletiekvereniging Astylos met een looptrainingen. Gedurende een periode van 10 weken helpen gediplomeerde en enthousiaste trainers je om je...

Workshops jeu de boules

Vanuit het Lokaal Tiels Sportakkoord 2021 organiseert ETJBV 'De Teerling' een 6-tal workshops jeu de boules. Deze vinden plaats op: Maandagmiddagen 13, 20 en 27 september op de Linge-Waalpark Donderdagmiddagen 16, 23 en 30 september op de sportlocatie van 'De...

Stoelyoga in Tiel

Stoelyoga wordt op dit moment gegeven op donderdag van 10.15 – 11.30 uur in Het inloophuis en op vrijdag van 10.30 – 11.45 uur in het nieuwe gebouw van de Wijkvereniging Passewaaij met de naam De Stater. Momenteel zijn we aan het verkennen of er op andere locaties...

Vragen? Neem contact met ons op!

Heeft u nog vragen over sporten in Tiel? Vul het formulier op onze contactpagina in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!