PRIVACYBELEID

SportFriends is een onafhankelijk project- en adviesbureau die op verschillende terreinen actief is. Wij ontwikkelen, managen en voeren projecten uit voor gemeenten en adviseren hen beleidsmatig op het gebied van sport en bewegen, gezondheid en onderwijs. Om het verschil te kunnen maken, staan binnen onze aanpak drie kernwaarden centraal:

 • Betrouwbaar:wij gaan duurzame relaties aan met onze klanten en de doelgroepen waarvoor wij werken, waarbij wij beloftes nakomen, helder en eerlijk zijn.
 • Deskundig: wij zijn een team van gedreven professionals die vanuit hun eigen passie en talent plezier en voldoening halen uit het uitoefenen van het vak en hier ook voor staan. Wij zijn in staat om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden en de oplossingen eenvoudig, begrijpelijk en werkend te maken.
 • Ondernemend: wij zijn gedreven, daadkrachtig en resultaatgericht. We hebben de drang om grenzen te verleggen en resultaten te behalen. Kortom, wij zijn ambitieus in denken, maar vooral in doen.

Voor het uitvoeren van onze opdrachten verzamelen wij persoonsgegevens om het mogelijk te maken onze diensten uit te voeren.

Wij maken u erop attent dat aan ons verstrekte gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer van geregistreerde en/of klanten worden opgenomen in ons gegevensbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor onze registratieadministratie voor de uitvoering van met ons gesloten overeenkomsten en om u op de hoogte te (laten) houden van producten en diensten.

Verwerken van persoonsgegevens

SportFriends levert diverse diensten in het kader van verschillende opdrachtgevers. Deze diensten kunnen geclusterd worden in een vijftal categorieën; sportstimulering, bewegingsonderwijs, gezondheid, brede scholen en maatschappelijke stage. Via de site www.sportintiel.nl kunt u zich inschrijven voor activiteiten van sportstimulering, vandaar dat het privacybeleid rondom sportstimulering hier is opgenomen.

Sportstimulering
SportFriends organiseert verschillende activiteiten om diverse doelgroepen te stimuleren meer te sporten en bewegen. Hieronder vallen de volgende projecten/activiteiten;

 • Naschoolse lessen sport
 • SportExtra
 • Wijkactiviteiten
 • Vakantieactiviteiten
 • Toernooien/evenementen
 • Verenigingsondersteuning
 • Beweegmaatjes

 

Om bovenstaande diensten goed uit te voeren (met uitzondering van beweegmaatjes, zie onderaan de pagina), worden er diverse persoonsgegevens verzameld. Dit gebeurt via een inschrijfformulier, waarmee kinderen aangeven dat ze deel willen nemen aan de activiteit. Middels het tekenen van deze formulieren wordt toestemming gegeven voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Voor de lessen na schooltijd, SportExtra en vakantieactiviteiten geldt dat we de volgende gegevens verzamelen;

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • 2e telefoonnummer
 • E-mailadres
 • School
 • Groep
 • Wel of geen bijzonderheden(bv. medicijngebruik, zodat er gehandeld kan worden in geval van nood)
 • Wel of niet zelfstandig naar huis
 • Toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en films

Deze gegevens worden gedurende de gehele loopbaan op de basisschool bewaard voor het verwerken van de inschrijvingen(8 jaar), tenzij een leerling een jaar lang niet deel heeft genomen aan één van deze activiteiten. Dan worden de gegevens verwijderd. Op deze manier kan het verwerken van de inschrijvingen zo efficiënt mogelijk verlopen.

SportFriends organiseert jaarlijks diverse toernooien/evenementen voor verschillende doelgroepen. Gezien er vaak gewerkt wordt met inschrijvingen van teams, worden er persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Per toernooi/evenement willen de gegevens verschillen, maar er wordt nooit meer gevraagd dan dat er nodig is voor de organisatie. Door inschrijving voor een toernooi/evenement geeft men toestemming om deze gegevens te verwerken. De persoonsgegevens worden één kalenderjaar bewaard. Persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden zijn;

 • Voornaam- achternaam contactpersoon
 • Teamnaam
 • E-mailadres contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • Toestemming voor het maken en plaatsen van foto’s en films

Voor de wijkactiviteiten worden geen persoonsgegevens verzameld. Wat betreft verenigingsondersteuning geldt dat er een samenwerking is met de diverse Tielse sportverenigingen. Contactgegevens van onze contactpersonen worden opgeslagen in ons CRM-systeem om goede ondersteuning te kunnen bieden.

Beweegmaatjes

Om de diensten van beweegmaatjes goed uit te voeren worden er persoongegevens verzameld.

Voor het aanmelden voor beweegmaatjes geldt dat we de volgende gegevens verzamelen:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Leeftijd
 • Gewenste wijk
 • Voorkeur man/vrouw

Deze gegevens worden bewaard zolang u actief gebruik maakt van het platform. Mocht er een succesvolle match zijn ontstaan, worden de gegevens automatisch na 3 maanden verwijderd.

Algemene Voorwaarden beweegmaatjes

Bij het aanmelden als deelnemer van Beweegmaatjes Tiel, ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Je bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van je profiel en alle vormen van contact met andere deelnemers. Door je in te schrijven als deelnemer ga je akkoord met onderstaande punten:

 • Het is niet toegestaan om met opzet foutieve informatie in je profiel op te nemen of je voor te doen als iemand anders.
 • Het is niet toegestaan om deelnemers te blijven benaderen nadat zij expliciet hebben verzocht het contact stop te zetten.
 • Het is niet toegestaan om andere deelnemers onjuist te bejegenen.
 • De contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het opstellen van de vacaturetekst en om contact op te nemen voor het kennismakingsgesprek. De vacaturetekst wordt anoniem geplaatst op de website.

SportFriends is in geen geval aansprakelijk voor incidentele, directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de diensten van Beweegmaatjes Tiel. Bovendien doet SportFriends afstand van alle aansprakelijkheid voor de daden of nalatigheden van andere deelnemers of gebruikers, in welke vorm dan ook.

SportFriends kan geen overmacht aangerekend worden. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan SportFriends kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 Tips om veilig af te spreken: 

 1. Deel niet meteen al je persoonlijke gegevens.
 2. Spreek af op een neutrale plek waar meer mensen zijn. Ga sporten op plekken die overzichtelijk zijn en waar meer mensen komen.
 3. Zorg voor eigen vervoer en neem een mobiel mee.
 4. Het is verstandig om je locatievoorzieningen op je telefoon aan te hebben staan als je een afspraak hebt met een onbekende. Hierdoor zorgt de gps er altijd voor dat je locatie te vinden is.
 5. Laat vrienden of familie weten dat je een afspraak hebt en vertel hoe laat je ongeveer denkt terug te zijn.
 6. Vraag om een wettig legitimatiebewijs en controleer dit. Een eerlijk persoon zal hier geen moeite mee hebben. Je kan ook vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag. Lees meer over de VOG op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 7. Vind je het lastig om snel iemand te vertrouwen, laat dan een bekende op een afgesproken tijdstip jou bellen om te horen of alles goed gaat.
 8. Vertrouw je gevoel. Klikt het niet? Geef dit aan bij Beweegmaatjes Tiel en we kijken of er een nieuwe match voor je is.

Voor meer informatie over SportFriends en haar diensten verwijzen wij u door naar www.sportfriends.nl